Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 11 ต.ค. 2566 | อ่านแล้ว 910 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Onsite ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม
ศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) และแจ้งแนวทางการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ซึ่งปรับลดขั้นตอน 
รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาอนาคตชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรับเข้านักศึกษาแบบวิสามัญ ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนบางส่วน ก่อนเป็น นักศึกษาสามัญเพื่อรับปริญญาภายหลัง : Pre-exposure Education)
ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับระบบทุนการศึกษาวิจัยบัณฑิตศึกษา แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านบัณฑิตศึกษา และกลยุทธ์การขับเคลื่อนผลดำเนินการของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลังจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านต่าง ๆ การประชุมในครั้งนี้ มีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตัวแทนเข้าร่วมประชุมแบบ Online และ Onsite 175 คน
 
ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/category/9/graduate_news/3470
 
 
ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, ศิริพร เบญจาศ
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ