Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 3 ก.ค. 2566 | อ่านแล้ว 6,552 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ระเบียบและประกาศ   Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 76/2566 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2566 การเทียบโอนรายวิชา ค่าคะแนนของรายวิชา และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 86/2566 การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกว่าที่กำหนด   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 87/2566 การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2566 การเปลี่ยนสาขาวิชา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 89/2566 การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 104/2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 105/2566 แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาอิสระ   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 106/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา
  Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 107/2566 การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 108/2566 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 109/2566 การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 129/2566 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 130/2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 131/2566 หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 150/2566 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา   Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 164/2566 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับที่ 2 (การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ)   Download
ข้อมูลเปรียบเทียบระเบียบบัณฑิตศึกษาและประกาศฉบับใหม่ 2566    Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 505/2567 การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
  Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 512/2567 แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 513/2567 แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา   Download