Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 29 พ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 5,492 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

กำหนดการปฐมนิเทศคณะต่างๆ

 

คู่มือนักศึกษา 2566

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)

 

แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565