Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

 • หน้าหลัก
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กับแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

แจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กับแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 5 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3,811 ครั้ง

เรียน  นิสิต/นักศึกษา ผู้นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 370/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มิให้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้
 

 1. มีการปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ เป็นรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทาง https://conference.kku.ac.th/grc/)
 2. ผลงานของนักศึกษาผู้นำเสนอผลงานวิจัย และได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะยังคงได้รับการเผยแพร่ใน Proceedings
 3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจะยังคงได้รับเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 4. ขอเลื่อนการมอบรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
  1.  รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
  2.  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562
  3.  การมอบเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

**หากได้กำหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้ง**

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับคืน 50% ส่วนผู้เข้าร่วมฟังและไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับคืน 100% ภายหลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

***จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก***