Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 15 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1,607 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สมัครเข้าศึกษาตามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 หลังจากเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่อไป  

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้อันดับสำรองตามระดับต่อไป

PDF ประกาศรายชื่อ