Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 9 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1,435 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

          ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  67 /2558) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561  ดังนี้

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

Dr.Maysing Chanboutdy   (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

นายปรีชากร ภาชนะ           (คณะศึกษาศาสตร์)

ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก      (คณะวิทยาศาสตร์ )

รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม       (คณะแพทยศาสตร์)

 

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ            (บัณฑิตวิทยาลัย)

นางอัญภัชชา  สาครขันธ์      (คณะเทคนิคการแพทย์)

 

PDF ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561