Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 3,736 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        เวลา                                   รายการ

08.30 - 09.00 น.                  ลงทะเบียน และรับเอกสาร


09.00 - 09.20 น.                  พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


09.20 - 10.20 น.                  การบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตศึกษา: เรียนอย่างไรให้ประสบ ความสำเร็จ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


10.25 - 10.40 น.                  ชมวีดิทัศน์ แนะนำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.40 - 10.50 น.                  แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website 

                                           โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

10.50 - 11.00 น.                  แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

                                           โดย นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

11.00 - 11.10 น.                  แนะนำการใช้ระบบ GSMIS

                                           โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง (บัณฑิตวิทยาลัย)

11.10 - 11.20 น.                  แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ

                                           โดย นางสาวกฤติยา สุทธิประภา (สำนักหอสมุด)

11.20 - 11.30 น.                  แนะนำสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

                                           โดย  นายชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล  นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

-----------------

*** หมายเหตุ 

1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชำระค่าเอกสารคู่มือนักศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 200  บาท  ณ จุดลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ 

2. เวลา 13.00 น. นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด