Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 7 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 7,782 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการ

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 39

วันที่  25-26, 30 พฤศจิกายน 2560

 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

.....................................................................................................................

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เวลา  08.00-08.30  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.30-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.           พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า

                                             ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                             ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.30  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เวลา  08.00-08.30  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.30-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                            ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.30  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน 2560

1.      กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 39

เวลา  07.00 น.       ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ

เวลา  07.30 น.       ใส่บาตรพระเถระ จำนวน 9 รูป

เวลา  08.00 น.       ร่วมถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  09.30 น.       เสร็จพิธีสงฆ์

 

2.  กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17

        -  ทีมบริการตรวจสุขภาพ

เวลา  07.00-07.30  น.       ทีมตรวจสุขภาพรวมตัวกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-08.30  น.       ทีมตรวจสุขภาพเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า

                                        ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  08.30-11.00  น.       บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการ

เวลา  11.00-16.30  น.       ร่วมกิจกรรมโครงการกับทีมค่ายหลัก

          

        -  ทีมค่ายหลัก

เวลา  9.50-10.00  น.             ผู้เข้าร่วมโครงการรวมตัวกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  10.00-10.45  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  11.00-11.30  น.           จัดเตรียมพื้นที่และวัสดุต่างๆ ที่จะมอบให้แก่โรงเรียน

เวลา  11.30-11.45  น.           พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา  2560

เวลา  11.45-12.30  น.           พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

                                            ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา  12.30-13.30  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.30-15.00  น.           กิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียน  และชุมชน

เวลา  15.00-15.30 น.            สรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรมโครงการ

เวลา  15.30-16.30  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

***  หมายเหตุ  :  กำหนดการและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม