Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
0404141 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. นายสุวิทย์ เมาะราษี - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังไม่มีคะแนนภาษาต่างประเทศฯ ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาต่างประเทศที่ใช้ยื่นสมัครได้ตามประกาศฯ ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/announcement2017/an2017_136-2562/an2017_136-2562.pdf
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน