Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0402121 วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
2. 0404141 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
3. 0404221 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
4. 0405121 วิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
5. 0405211 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
6. 0405221 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
7. 0405226 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
8. 0406121 วิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
9. 0406221 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
10. 0408221 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
11. 0409221 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
12. 0413121 วิศวกรรมพลังงานแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
13. 0413236 วิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
14. 0417211 วิศวกรรมชีวการแพทย์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
รวม 25 คน