Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศผลทุนการศึกษา


24 ก.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์: การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

29 มี.ค. 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน (Joint funding)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์ฯ ประจำปี 2562 แบบร่วมทุน

รายละเอียด

18 ม.ค. 2562
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2562)

รายละเอียด

18 ก.ย. 2561
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105/2561)

รายละเอียด

19 มิ.ย. 2561
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประเภททุนบัณฑิต ประจำปี 2562

รายละเอียด