Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลทุนการศึกษา | 24 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2,036 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายละเอียดตามประกาศ) ส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สอบถามได้ที่ ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ โทร.0-2216-3955 ต่อ 226 www.onesqa.or.th

PDF  รายละเอียด