Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลทุนการศึกษา | 18 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 3,438 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

                  มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มสาขา ดังนี้  1) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และโลจิสติกส์ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจและประสงค์จะยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยส่งโครงการวิจัยมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย จำนวนสาขาละไม่เกิน 2 เรื่อง เพื่อเสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

 PDF  รายละเอียดประกาศ