Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ประกาศผลทุนการศึกษา
  • รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลทุนการศึกษา | 14 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 5,100 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน    

รายการ

วัน เดือน ปี

1. รับสมัครทุน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2562

2. ประกาศผลการพิจารณาทุน

วันที่ 29 มีนาคม 2562

3. คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนฯ มีสิทธิ์แจ้งรายชื่อนักศึกษาใหม่

   เพื่อรับทุนและเข้าศึกษาในภาคการศึกษา ดังนี้

      3.1) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

      3.2) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

      3.3) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ก่อนเปิดภาคการศึกษา

(ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

4. นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียนเรียนตามปฏิทิน

ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. การรายงานความก้าวหน้า

ทุกสิ้นภาคการศึกษา

หมายเหตุ หากพ้นกำหนดแจ้งรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนฯ ในภาคการศึกษาดังตารางข้างต้นจะต้องคืนทุนฯ

 

การสมัครขอรับทุน

1. คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ และแบบเสนอโครงการวิจัย ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ตามเอกสาร         แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้ จำนวน 4 ชุด ส่ง ณ จุดให้บริการ (One Stop Service) บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ตามกำหนดการในข้อ 6  

2. ส่งไฟล์ข้อมูลการสมัคร (Microsoft Word) ตามข้อ 8.1 ส่งมายัง E-mail: ypronn@kku.ac.th