Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลทุนการศึกษา | 25 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2,096 ครั้ง

เงื่อนไขการรับทุนฯ

      1. ผู้รับทุนที่มีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องดำเนินการดังนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
             1.1 กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น ในระบบ (GSMIS) โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขที่บัญชี
             1.2 ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

     2. ทำสัญญายืมเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเดินทาง 3 สัปดาห์ และหากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทางจะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้

     3. บัณฑิตวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีตาม (ข้อ 1.1) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการทำสัญญายืมเงินทุน ฯ

     4. การรายงานผลการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ เมื่อกลับถึงประเทศไทยภายใน 15 วัน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
             4.1 ส่งรายงานการศึกษาวิจัย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) พร้อมผลงานที่ระบุในสัญญาการรับทุนและสำเนาหนังสือ เดินทางระบุวันเดินทางไปและกลับ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุน
             4.2 จัดประชุมเสนอผลการเดินทางที่ไปศึกษาวิจัย โดยให้มีผู้เข้าร่วมฟังไม่น้อยกว่า 10 คน มีหลักฐาน การจัดประชุม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาพถ่าย และไฟล์ข้อมูล Power Point ที่นำเสนอ
             4.3 ผู้รับทุนจะได้รับเงินทุน 5% ที่เหลือ เมื่อดำเนินการตามข้อ 4.1 และ 4.2 เรียบร้อยแล้ว

 

PDF  ผลการพิจารณาทุนฯ

PDF  แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)