Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


22 มิ.ย. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น 2564

รายละเอียด

28 พ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียด

6 พ.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

5 เม.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 14 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 14 ปี

รายละเอียด

31 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด

26 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

รายละเอียด

19 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

18 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 27 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 27 ปี

รายละเอียด

16 มี.ค. 2564
“Webinar: KKU Virtual Open House 2021” was organized for KKU Active Recruitment Project
“Webinar: KKU Virtual Open House 2021” was organized for KKU Active Recruitment Project

รายละเอียด

23 ก.พ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

8 ก.พ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

19 ม.ค. 2564
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

15 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

15 ม.ค. 2564
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

12 ม.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

12 ม.ค. 2564
ภาพบรรยากาศหน่วยงานต่างๆมอบกระเช้าปีใหม่/ของขวัญแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศหน่วยงานต่างๆมอบกระเช้าปีใหม่/ของขวัญแก่บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

30 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 28 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 28 ปี

รายละเอียด