Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


22 ธ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

9 ธ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม

รายละเอียด

8 ธ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

รายละเอียด

30 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี

รายละเอียด

23 พ.ย. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

19 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

12 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งมอบกระทงบกสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งมอบกระทงบกสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

29 ต.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

7 ต.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

27 ก.ย. 2564
ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ อดีตประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2564
ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ อดีตประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2564

รายละเอียด

14 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

9 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี

รายละเอียด

26 ส.ค. 2564
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

6 ส.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

16 ก.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 43 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 43 ปี

รายละเอียด

8 ก.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

7 ก.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

29 มิ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด