Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food Science Applications”

ข่าวกิจกรรม | 21 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 398 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food Science Applications” วันที่ 18 - 19  มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมในวันแรกแบ่งเป็น 4 หัวข้อ
 
 
หัวข้อที่ 1: Introduction to Raman spectroscopy and ONSPEC; NECTEC’s SERS Sensor วิทยากรโดย ดร.นพดล นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
หัวข้อที่ 2: Advanced Applications of NECTEC SERS Sensors in Medicine, Agriculture, and Food Safety วิทยากรโดย ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
หัวข้อที่ 3: GASSET แพลตฟอร์มพัฒนาแก๊สเซนเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวนำ การประยุกต์ใช้งาน และการวิเคราะห์สัญญาณร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยากรโดย ดร.คทา จารุวงศ์รังสี นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
หัวข้อที่ 4: Raman spectroscopy and AI Application on Tuberculosis Diagnosis (Funded by Good Venture Foundation, USA). วิทยากรโดย ดร.เบญจวรรณ แก้วสีขาว นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นกิจกรรม Group Discussion for Collaborative Research Project แนะนำเครื่องมือเพื่อนำไปต่อยอดในหัวข้องานวิจัย และมีการนำตัวอย่างมาทดสอบดูวิธีการใช้งานกับเครื่องมือโดยตรง การประชุมสัมมนาวิชาการนี้เป็นการส่งเสริมการขอทุนภายนอก เพื่อให้นักวิจัยกลุ่มเป้าหมาย ทราบและเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุนวิจัยภายนอก มีอาจารย์ ทีมนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนกว่า 90 คน
 
ภาพ: เบญญาภา แสงสาร  ภานุพงศ์ ภูนาเงิน  และ พัทธดนย์ ธนูเสริม
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ