Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง Digital skill : Looker Data studio

ข่าวกิจกรรม | 20 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 341 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง  Digital skill : Looker Data studio วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เข้าใจถึงการใช้โปรแกรม และเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างงานของตนเองได้ กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เรื่อง Digital skill : Looker Data studio และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เรื่อง Digital skill : Generative AI วิทยากรโดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญ ว่าที่ ร.ต.ชณันวัชร์ ชัยนิรันดร์จิต นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวธนิดา แพงศรี นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 14 คน
 
ภาพ: ธนิดา แพงศรี, ชณันวัชร์ ชัยนิรันดร์จิต
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ