Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ข่าวกิจกรรม | 10 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 314 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็น GS Special Talk : “Learning is a lifelong journey”การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ศิษย์เก่าปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดท้ายด้วยการแนะนำบริการของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล และคุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2567 มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,530 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 982 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 142 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 12 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 828 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 174 คน จากจีน บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม อัฟกานิสถาน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย
 
ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, สนธยา สาระภี  
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ