Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความหลากหลายทาง Generation ในองค์กร ถึงต่าง Gen ก็ Blend ได้

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความหลากหลายทาง Generation ในองค์กร ถึงต่าง Gen ก็ Blend ได้

ข่าวกิจกรรม | 23 พ.ค. 2567 | อ่านแล้ว 285 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด workshop โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ "ความหลากหลายทาง Generation ในองค์กร ถึงต่าง Gen ก็ Blend ได้" โดยมี รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็น "ช่องว่างระหว่างรุ่นอายุ" (Generation Gap) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังเผชิญอยู่ โดยมีบุคลากรหลากหลายรุ่นอายุที่มีแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความหลากหลาย และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างรุ่นอายุ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ที่จะประนีประนอมและการเคารพซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่งานบริการคณะที่ดูแลการรับเข้านักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 40 คน

หลังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกันในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ: สนธยา สาระภี (นักศึกษาช่วยงาน)
ข่าว: ศรัณยา วรวิเศษ (นักวิเทศสัมพันธ์)


ภาพประกอบ