Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ข่าวกิจกรรม | 3 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 21,176 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 GSKKU45
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
GS Talk: แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.อำพล วงศ์ษา   ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
GS First Meet: โดย อ.ดร.ชมนาด อุปชิตกุล ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์   และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นอกจากนี้ได้แนะนำช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย และทำความรู้จักกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 127 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 52 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 75 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 53 คน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
ภาพ, ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ