Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม | 17 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 350 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี กล่าวว่า “ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,593 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,213 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 192 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 14 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1,007 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 135 คน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหราชอาณาจักร และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ ยังมีรายการที่แนะนำกระบวนการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้”

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วมอดินแดงแห่งนี้และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคอีสาน การจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความจำเป็นอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในภาคอีสาน ทุกท่านในที่นี้เป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันงานวิจัยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้  โดยการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ประสบการณ์นี้จะช่วยให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของท่านมีค่า และมีความหมายต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ปีละกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการสนับสนุนด้านทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยในเชิงลึกในศาสตร์แต่ละด้าน ถือได้ว่า เป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาซึ่งจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในศูนย์วิจัยและโครงการวิจัย โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เหล่านั้น ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอฝากความหวังไว้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะพบกับความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ”

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน (ในอนาคต) และการเตรียมพร้อม (Future of Graduates Studies and Preparedness) โดย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นการแนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแนะนำบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบไซต์ คุณพัชราภรณ์  จิรานุวัฒนวงศ์ แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย คุณยศยาดา สิทธิวงษ์ แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด และคุณกิตตินันท์  อัครนิธิยานนท์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ