Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 20 พ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 97 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเกียรติประวัติดีเด่นในด้านต่างๆ และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11
  2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณท่าน ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ให้เกียรติมอบทุนอันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนางานวิจัยให้กับนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างงานวิจัยอันก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี ทุกท่านคือความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพการงานของท่าน ต่อสังคมโดยส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้น ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน มอบรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

ดร.เจษฎา คำผอง ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์” โดยมี ศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  1. รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 11 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

ดร.พงศธร วิเชียร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาชุดการตรวจ direct polymerase chain reaction บนตัวอย่างเลือดรวมและน้ำคร่ำสำหรับวินิจฉัยยีนธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แย้มศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 11 ท่าน

3.1 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

1) ดร.นพ.ชาตรี  เจริญชีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

2) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

3) ดร.เผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ)

3.2 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

1) ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์)

2) ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)

3) นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล นักออกแบบอิสระและนักวิจัยอิสระ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม)

4) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ สิทธิจันดา อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

5) รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

3.3 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านด้านบูรณาการ

1) ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

2) นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

3) ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1) ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

  1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 6 ท่าน

4.1 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

1) นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2) ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ)

4.2 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

1) ผศ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ)

4.3 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

1) นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2) นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด)

3) ดร.ปราณี ถิ่นเวียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 16 รางวัล และระดับปริญญาโท จำนวน 16 รางวัล

6. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 39 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 21 รางวัล และระดับปริญญาโท จำนวน 18 รางวัล

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564

ภาพเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ