Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง

ข่าวกิจกรรม | 11 พ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,437 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง สาขาจุลชีววิทยา และศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง สาขาเภสัชศาสตร์ 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ