Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ข่าวกิจกรรม | 8 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 101 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 8 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูป ผู้บริหารให้พร เพื่อเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาและส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพัน การสร้างความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ