Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรม | 25 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 489 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2565 
ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการจัดผ่านระบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 มีผู้สมัครเข้ามานำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 85 เรื่อง จาก 11 สถาบัน ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้นำเสนอผลงานในวันนี้ จำนวน 72 เรื่อง ระดับปริญญาเอก 10 เรื่อง และระดับปริญญาโท 62 เรื่อง นำเสนอแบบบรรยาย 40 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 32 เรื่อง 
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งที่ 3 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก จึงได้จัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของ นิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีให้นักศึกษาจากทุกสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อความก้าวหน้าให้กับสถาบัน องค์กร ชุมชนและประเทศชาติต่อไป
หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 71 เรื่อง และในภาคบ่ายนางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร และบริการด้านบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นรประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 ระดับดีเด่น และดี  ดูผลรางวัลได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/
 
ภาพ ศิตธีรา สโมสร / พนัชกร โชคลา
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร 


ภาพประกอบ