Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย "การใช้โปรแกรม zoom”

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย "การใช้โปรแกรม zoom”

ข่าวกิจกรรม | 16 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 112 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) อบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม zoom” วิทยากรโดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง และนายพัทธดนย์ ธนูเสริม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” (Knowledge management KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมึความหลากหลายทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการทำงาน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนโยบายด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพ:นวพร หนูเส็ง 
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ