Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวกิจกรรม | 4 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 296 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 12.30-16.30 น. ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม มีสถาบันสมาชิกของที่ประชุมเข้าร่วมประชุม 25 สถาบัน จำนวน 68 คน การประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. เป็นครั้งที่ 5 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ประชุม ทคบร. มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และได้ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยประเทศในการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ กับประเทศอื่นได้ในเวทีโลก

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง Immersive Learning in the Metaverse โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Metaverse เป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรนำมาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนเข้าไปในสถานที่จริง สร้างโลกการเรียนการสอน Online Metaverse ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุม ทคบร. กล่าวขอบคุณวิทยากร และดำเนินการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองประธาน ทคบร. เข้าร่วมประชุม และแจ้งความความคืบหน้าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร พัทธดนย์  ธนูเสริม  / ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ