Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8

ข่าวกิจกรรม | 21 ก.พ. 2565 | อ่านแล้ว 156 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8 ณ อาคารพิมล กลกิจ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวขอบคุณและแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนางสาวศิตธีรา สโมสร แนะนำการเตรียมตัว การเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท
4) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก
จัดกิจกรรมวิชาการ 1 วัน โดยมีมาตรการป้องกัน ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรวจ ATK ด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประจำกลุ่มได้แก่ ศ.ดร.วิทยา เงินแท้  รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์  รศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย  ผศ.ดร.สุพจน์  คำสะอาด  รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร  ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์  ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาที่จะได้รับแบ่งเป็น 2 ประเภท
(1) ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จำนวน 6 ทุน
(2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนจัดสรร) 
 
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/GS-KKU-Camp/index-gskku-camp
 
ภาพ: ศิตธีรา สโมสร พัทธดนย์  ธนูเสริม ศรัณยา วรวิเศษ / ข่าว: ศิตธีรา สโมสร 


ภาพประกอบ