Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยแก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยแก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ข่าวกิจกรรม | 28 ธ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 276 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างาน ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยแก่ ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ