Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม

ข่าวกิจกรรม | 9 ธ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 177 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้น รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ประธานคณะกรรมการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รศ.ดร.อภิวันท์ มนิมนากร ประธานคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก โดยมี รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท และ รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม จำนวน 28 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 11 คน ระดับปริญญาโท 17 คน หลักสูตรจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท จำนวน 8 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 1 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 3 คน ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  

 

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร

ข่าว: พนัชกร โชคลา  ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ