Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรม | 23 พ.ย. 2564 | อ่านแล้ว 529 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน กล่าวว่า “ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 227 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 174 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 68 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 134 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 28 คน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย”

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วมอดินแดงแห่งนี้และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในปีการศึกษานี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการทำแผนป้องกันการแพร่ระบาด โดยได้ยึดหลักสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคอีสาน การจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความจำเป็นอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในภาคอีสาน ทุกท่านในที่นี้เป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันงานวิจัยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้  โดยการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ประสบการณ์นี้จะช่วยให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของท่านมีค่า และมีความหมายต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ปีละกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการสนับสนุนด้านทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยในเชิงลึกในศาสตร์แต่ละด้าน ถือได้ว่า เป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาซึ่งจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในศูนย์วิจัยและโครงการวิจัย โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เหล่านั้น ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอฝากความหวังไว้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะพบกับความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ”

จากนั้นเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆของบัณฑิตวิทยาลัย โดย คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบไซต์ คุณปิยะดา ชอบใช้ แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย คุณยศยาดา สิทธิวงษ์ แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด และคุณภาคภูมิ พลสูงเนิน นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และช่วงท้ายตอบข้อซักถาม 

 

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร นวพร หนูเส็ง

ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ