Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 6 ส.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1,143 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน วช. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย เป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 21 คน ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำนวน 9 คน ได้รับทุนอื่นๆ จำนวน 24 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมแบ่งเป็น 4 ช่วง

  1. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย”  
  2. ดร.จักรี บุญละคร บรรยายเรื่อง “กิจกรรม บอกต่อประสบการณ์ ความสำเร็จด้านการเขียนบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (ทำอย่างไรถึงตีพิมพ์ได้กว่า 20 เปเปอร์ ในเวลา 1 ปี)”
  3. ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บรรยายเรื่อง “กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้เขียนงานวิจัย และการเตรียมตัวสำหรับการเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ (สิ่งที่มักจะพลาดและทำให้ไม่ผ่าน KKU-AELT)”
  4. ดร.ชวลิต กงเพชร ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผศ.ดร.อำพล วงศ์ษา และผศ.ดร.สุรชัย พิมหา บรรยายเรื่อง “กิจกรรม Workshop พัฒนาทักษะด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาบุคลิกภาพ”

การจัดกิจกรรมแต่ละช่วงกิจกรรมเป็นการเพิ่มทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวิจัยให้กับผู้ที่ได้รับทุน เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย การสร้างเครือข่ายการวิจัยให้มีความเข้มแข็งที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างนักวิจัยและนักศึกษา การสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัย ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยทุกคนพึงมี เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์บทความวิจัย และการนำผลงานวิจัยที่ดีไปสู่สังคม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร  นวพร หนูเส็ง

 


ภาพประกอบ