Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 30 พ.ย. 542 | อ่านแล้ว 291 ครั้ง

องค์การ UNESCO ขอเชิญบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรอิสระที่มีผลงานโดเด่นด้านจุลชีววิทยา ส่งผลงานสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐพร้อมประกาศนียบัตร
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unesco.org/en/prizes/carlos-j-finlay
ศึกษาข้อมูลการขอรับบัญชีสำหรับการเข้าระบบการสมัครออนไลน์ของ UNESCO ได้ที่
https://forms.office.com/e/T6ryv8Zawq
จัดส่งเอกสารการสมัครให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมนำส่งเอกสารใน
รูปแบบ pdf. ที่ ratchada.p@mhesi.go.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อรับรองผู้สมัครและเสนอชื่อให้องค์การ UNESCO