Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 22 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 445 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งยกระดับคุณภาพบริการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้านที่ 2 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ รองรับการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ

ด้านที่ 3 การวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รองรับการเปลี่ยนผ่าน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัล


ผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม แจ้งความประสงค์ผ่านระบบลงทะเบียนการชี้แจงโครงการ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1y0P4PksApI87MrH9_0VCOkYtlrGL1xfI และจัดส่งให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทาง E-mail: research@ntplc.co.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566