Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 1 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 374 ครั้ง

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program เป็นทุนวิจัยจากรัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctorate) ที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 2 - 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ jrfprogram@gmail.com / pmu.b@nxpo.or.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.francothai-science.com และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/5af53588