Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 8 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 391 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง “Social Distancing” และคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขอใช้บริการห้องได้ที่ https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวัจนา บางวิเศษ โทรศัพท์ 42008