Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 2 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 640 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับครูสอนอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา คณาจารย์ในอุดมศึกษาในกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ติดต่อได้ที่ อ.ดร.นิศากร บุญเสนา โทรศัพท์ 09-6676-2695 หรือ 09-4157-2068 Email: hotmath.nondegree@gmail.com (รับจำนวนจำกัด)

 


ภาพประกอบ