Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

 • หน้าหลัก
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวประชุมวิชาการ | 22 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 3,882 ครั้ง

 ตรวจสอบรายชื่อ


 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

 1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน
 2. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
 3. นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย
 4. ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนด http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/
 2. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมัครออนไลน์ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ยื่น ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ 
 3. เอกสารประกอบการสมัคร
  • ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
  • หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  (Print จาก  http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/ )
  • บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding)
  • สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)
 4. บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 
 

หมายเหตุ : 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน
 2. เดินทางพร้อมกัน วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่องค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน
 3. กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง  โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)
 4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

        การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆ ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

        การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา