เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา

              หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา และ          รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา” ซึ่งเปิดการบรรยายและปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬาแก่ผู้เข้าอบรมและนำไปใช้เพื่อพัฒนากีฬาในทุกระดับ  ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558   เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

 

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

วิทยากร

 

 

 

รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 

กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

Read 2568 times Last modified on Tuesday, 10 November 2015 02:44