ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Technology”

ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย

เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Technology”

โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
จาก Collage of Sports Science and Technology มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ


 

         ชีวกลศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จำเป็นในการออกกำลังกายและการกีฬา เพราะจะทำให้เข้าใจกลไกของร่างกายในการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งการออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเข้าใจกลไก เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ ทำให้ลดภาวะที่เป็นอันตรายจากการออกกำลังกายที่ผิดวิธี และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้แก่นักกีฬาได้  จึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปทั้งที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและที่ต้องการเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพ 

         หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่น ๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย  จึงได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “Human Movement, Gait, and Postural Balance Analysis Using a New Technology” แก่ผู้ที่สนใจ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

 

บรรยาย เรื่อง เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

 

วันที่  31 ตุลาคม  2558

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00  น.         บรรยาย  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ             

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15 น. ปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15 น. บรรยาย  เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลัง

                     และการกีฬาด้วยวีดิทัศน์

14.15-14.25 น. รับประทานอาหารว่าง

14.25-16.30 น. บรรยาย  เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลัง

                     และการกีฬาด้วยวีดิทัศน์ (ต่อ)

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. บรรยาย เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

                     ด้วยออ็พโตอิเล็กทรอนิกส์

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15 น. ปฏิบัติการ เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการ

                     กีฬาด้วยออ็พโตอิเล็กทรอนิกส์

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15 น. บรรยาย เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

                     ด้วยแผ่นวัดแรง และแรงกด

14.15-14.25 น. รับประทานอาหารว่าง

14.25-16.30 น. ปฏิบัติการ เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการ

                     กีฬาด้วยแผ่นวัดแรง และแรงกด

Read 3520 times