cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รายชื่อผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

          คณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 107 ทุน เป็นเงิน 2,026,100 บาท ดังเอกสารแนบท้ายประกาศทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศและประสงค์จะรับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

          1. รายงานตัวและเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุน ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.30 น. และเริ่มการประชุมฯ เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
          2. ให้นักศึกษากรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ในระบบ (GSMIS)http://gsmis.gs.kku.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขที่บัญชีและนำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง ตามข้อ 1
          3. ปรับแก้ไขแผนงบประมาณการวิจัย ตามจำนวนเงินทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยใช้แบบฟอร์มในคู่มือผู้รับทุน (หน้า 10) และต้องแนบไฟล์ส่งในระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th ภายในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 (ภายหลังจากการเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงฯ ตามข้อที่ 1)

 

 DOWNLOAD

Read 1636 times Last modified on Wednesday, 05 April 2017 04:45