cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การรับสมัครทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 2/2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

1 มีนาคม – 7 เมษายน 2560

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

21 เมษายน 2560

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

สำหรับท่านที่สนใจสมัคร โปรดศึกษารายละเอียด ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 Download    ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

Read 2199 times Last modified on Friday, 03 March 2017 03:28