cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2559

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

16 กรกฎาคม 2559

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

เอกสารแนบ 6 ไฟล์ดังนี้

1. ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2480/2558 เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
2. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2559 เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก 2558 รอบที่ 4
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1839/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. แบบฟอร์มเสนอโครงการสำหรับสมัครรับทุน Post-Doctoral Training
5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการสำหรับ Post-Doctoral Training
6. ใบปะหน้าสำหรับส่งเอกสาร Post-Doctoral Training (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)

 

 

Download แบบฟอร์ม

 

Read 1291 times Last modified on Monday, 06 June 2016 03:24