Print this page

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

         Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และแจ้งความประสงค์การสมัคร ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

         อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

2. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด 

3. มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี ) 

4. หนังสือรับรอง ( Recommendation Letter ) จากคณะต้นสังกัด

5. เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งมั่น/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศเกาหลี)

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น 

          มหาวิทยาลัย จะแจ้งชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น กลับไปยังคณะต้นสังกัด และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก Online Application form ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (Ewha Womans University  รับสมัครทาง Online เท่านั้น แต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน) 


         สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 42479 

Read 2621 times