cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

         Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และแจ้งความประสงค์การสมัคร ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

         อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

2. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด 

3. มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี ) 

4. หนังสือรับรอง ( Recommendation Letter ) จากคณะต้นสังกัด

5. เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งมั่น/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศเกาหลี)

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น 

          มหาวิทยาลัย จะแจ้งชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น กลับไปยังคณะต้นสังกัด และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก Online Application form ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (Ewha Womans University  รับสมัครทาง Online เท่านั้น แต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน) 


         สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 42479 

Read 2654 times