cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ 2557

 รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ 2557

ด้วยสมาคมราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท โดยแบ่งระยะ เวลาการให้ทุนออกเป็น 2 ปีๆ ละ 15,000 บาท ต่อทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขของทุน : เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินทุนการศึกษาของ ราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2525 คือ

1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน
      - เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
      - มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I
      - เป็นผู้มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
      - เป็นผู้ไม่เคยได้รับหรือไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น ๆ

1.2 การให้ทุนแต่ละทุนจะให้ในระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ 15,000.- บาท ผู้ที่ได้รับทุนงวดแรกแล้วและยังศึกษาต่อไปโดยไม่ลาพักการศึกษาและยังรักษาคะแนน เฉลี่ยสะสมไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุนงวดที่สองในปีการศึกษาต่อไป

1.3 ในกรณีผู้ได้รับทุนงวดแรกลาพักการศึกษาหรือลาออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่สามารถรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ตามข้อ 1.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดการให้ทุนงวดที่สองในปีการศึกษาต่อไป

2. เอกสารประกอบการสมัคร มีดังต่อไปนี้

2.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาทุนราชกรีฑาสโมสร
2.3 ใบรายงานผลการศึกษาสะสม (ต้องไม่ติด I)
สามารถติดต่อขอรับเอกสารหมายเลข 2.1 และ 2.2 ได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://gs.kku.ac.th/

3. การยื่นขอรับทุน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นเอกสารตามกำหนดในข้อ 2 และข้อ4 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ประกาศ

 เอกสารประกอบการสมัคร

Read 2498 times Last modified on Monday, 24 February 2014 08:07