cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ ภาคปลาย 2556

โครงการ การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ฯ และต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการประชุมภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00น. โดยแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น 


 

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาศาสตร์) (ณ ห้องสัมมนา 2)


13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
- ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ วิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ โดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พฤติกรรมสุขภาพ) (ณ ห้องสัมมนา 1)


13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
- ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ วิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ โดย ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา สมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อสมัคร   

Read 4150 times Last modified on Tuesday, 26 November 2013 02:30