cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 32/2556)
     เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 90/ 2555) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ไปแล้วนั้น ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจำนวนทุนเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม จำนวน 10 ทุน  ดู file ประกาศ View or Download 

Read 1965 times Last modified on Friday, 16 August 2013 13:13